General Conditions

Algemene Voorwaarden van PSB Bank N.V.

NL-versie

 

Artikel 1 - Definities

In deze bepalingen wordt verstaan onder:

a.           Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, steeds in haar meest recente versie;

b.           Bankdiensten

Dienst, product, advies of voorziening (in hun ruimste betekenis) van de Bank ten behoeve van één of meer van haarcliënten.;

c.           Bank

PSB Bank N.V., met haar hoofdkantoor gevestigd in Curaçao te Waaigatplein 1, overige kantoren en het kantoor in Sint Maarten.

d.           Communicatie

Mededeling, verklaring of (andere) informatie-uitwisseling.

e.           Formulier

Door de bank in papieren of elektronische vorm beschikbaar gesteld gestandaardiseerd document, te gebruiken bij een Communicatie aan de bank.

f.            Identiteitsbewijs

Een officieel document zoals een geldig paspoort, rijbewijs (van een van de (ei)landen binnen het Koninkrijk) of sedula;

g.           Rekening

De rekening, welke op naam is gesteld van de Rekeninghouder;

 

Artikel 2 - Werkingssfeer

In het verkeer met de kantoren van de Bank zijn alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de Bank enerzijds en haar cliënten anderzijds onderworpen aan de volgende "Algemene Voorwaarden", voor zover daarvan niet is afgeweken in overeenkomsten en/of in bijzondere voorwaarden.

 

Artikel 3 -Zorgplicht bank en cliënt

3.1        De Bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt. Geen van de bepalingen van deze algemene bankvoorwaarden of van de door de Bank gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen.

3.2         De cliënt neemt jegens de Bank de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de Bank. De cliënt stelt de Bank in staat haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te kunnen komen en haar dienstverlening correct te kunnen uitvoeren.

 

De cliënt mag van de diensten en/of producten van de Bank geen oneigenlijk of onrechtmatig gebruik (laten) maken, waaronder mede begrepen gebruik dat strijdig is met wet- en regelgeving, dienstbaar is aan strafbare feiten of schadelijk is voor de Bank of haar reputatie of voor de integriteit van het financiële stelsel.

Artikel 4 - Beschikbaarstelling van informatie

De Bank is bevoegd, om verkregen cliënteninformatie, alsook informatie met betrekking tot de afgenomen producten, te verwerken en beschikbaar te stellen aan andere instanties binnen de groep waartoe de Bank behoort, of aan instanties die diensten leveren aan de Bank. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de geldende wetten en regelingen.

-      In geval van kredieten, is de Bank bevoegd de verkregen kredietinformatie te registreren in het systeem van de Caribbean Credit Bureau (CCB), zodat geregistreerde gebruikers van dit systeem ook toegang hebben tot deze informatie.

-      In geval van wanbetaling mag de cliënteninformatie beschikbaar worden gesteld aan een deurwaarder of incassobureau.

-      In geval van justitiële onderzoeken, mag de informatie beschikbaar worden gesteld aan de daartoe bevoegde onderzoekers.

 

Artikel 5- Continuïteit in dienstverlening

De Bank stelt zich het adequate functioneren van voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel, maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen zijn. De Bank streeft ernaar onderbreking/storing, voor zover dit binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke grenzen te

vermijden of anders de onderbreking/storing binnen redelijke tijd te verhelpen.

 

Artikel 6 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid, handtekening en volmacht

6.1        De cliënt staat in voor zijn handelingsbevoegdheid ten aanzien van de gelden en alle andere

waarden, welke te zijnen name bij de Bank berusten.

6.2        De cliënt is tegenover de Bank aansprakelijk voor alle schade welke de Bank mocht lijden als gevolg van het niet of niet volledig bestaan van enige handelingsbevoegdheid, onder welke aansprakelijkheid is begrepen het vrijwaren van de Bank voor alle gevolgen jegens derden van het niet of niet volledig bestaan van enige handelingsbevoegdheid.

6.3        Aan de Bank dienen op een wijze en/of in een vorm als door de Bank bepaald, één of meer voorbeelden te worden verstrekt van de handgeschreven handtekeningen van de cliënt en van degene(n) die bevoegd is (zijn) om tezamen met, voor of namens de cliënt over de rekening of andere onder de Bank berustende waarden te beschikken en de cliënt in het verkeer met de Bank te vertegenwoordigen, met opgave van eventuele beperkingen in die bevoegdheden. De cliënt zal zich tegenover de Bank er niet op kunnen beroepen, dat de hem door de Bank ter hand gestelde of toegezonden handtekeningkaarten onjuist zijn ingevuld.

 

6.4         Indien geen beperkingen als in het vorige lid bedoeld, zijn opgegeven, zal, ook al mochten bedoelde beperkingen in statuten of reglementen of in algemene of bijzondere volmachten of in andere bescheiden bijzonderlijk zijn omschreven, iedere van de aan de Bank opgegeven handtekeningen de cliënt ten volle en voor elk bedrag binden.

6.5         Tenzij de Bank schriftelijk heeft bevestigd dat zij daarvan goede nota heeft genomen, kan tegenover de Bank geen beroep worden gedaan op wijzigingen in de handelingsbevoegdheid van de cliënt of van degenen die de cliënt vertegenwoordigen, noch op wijziging, herroeping of op andere wijze vervallen van bevoegdheden, waaronder begrepen  bevoegdheden krachtens volmachten.

6.6        Tegenover de Bank kan geen beroep gedaan worden op inschrijvingen gehouden bij de Kamer van Koophandel, in het Huwelijks goederen register of in andere openbare registers, of op wijzigingen in die Inschrijvingen.

6.7         Uittredende vennoten (of bij ontbinding gewezen vennoten) blijven tegenover de Bank

hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen de Bank van de cliënt al dan niet opeisbaar en al dan niet onder voorwaarde te vorderen heeft tot op het ogenblijk, dat de Bank schriftelijk heeft bevestigd van de uittreding (ontbinding)  kennis te hebben genomen, met dien verstande dat ook daarna de hoofdelijke aansprakelijkheid blijft voortduren voor verbintenissen van de cliënt, die zijn aangegaan op een tijdstip dat ligt vóór de kennisgeving aan de Bank van de uittreding of ontbinding.

6.8         De cliënt is, naast zijn lasthebber, jegens de Bank aansprakelijk voor alle schade die de Bank

mocht lijden ten gevolge van handelingen van degenen die hem, jegens de Bank, vertegenwoordigen.

6.9         De Algemene Voorwaarden en alle overige tussen de cliënt en de Bank toepasselijke bepalingen, regels en beperkingen zijn van overeenkomstige toepassing op de vertegenwoordiger in verband met de uitoefening van zijn vertegenwoordiging.

 

Artikel 7-Informatie aan derden

7.1         De Bank zal ten aanzien van een bij haar geopende rekening aan niemand verantwoording schuldig zijn, dan wel mededelingen doen, dan aan degene te wiens name de rekening is geopend, behoudens in de gevallen in de wet voorzien, met uitzondering van binnen de Bank en aan haar geaffilieerde ondernemingen gebruikelijke informatie-uitwisseling en met uitzondering van meldingen aan een kredietregistratiebedrijf zoals onderstaand aangegeven.

7.2        Indien bij de Bank ten laste van de cliënt op enig moment een ongeoorloofde debetstand ontstaat, ongeacht op welke wijze of onder welke vorm of benaming dan ook, en/of er een achterstand ontstaat in betaling(en) op kredietfaciliteiten - onder welke vorm of benaming dan ook, daaronder begrepen doch niet beperkt tot leningen, hypothecaire leningen, creditcardfaciliteiten, rekeningcourant kredietfaciliteiten of overbruggingsfaciliteiten - en deze debetstand c.q. achterstand of enige andere schuld aan de Bank, niet binnen de door de Bank gestelde termijn wordt aangezuiverd, heeft de Bank het recht naar eigen inzicht de cliënt aan te melden bij het kredietregistratiebedrijf Caribbean Credit Bureau of, naar het oordeel van de Bank, bij enig ander kredietregistratiebedrijf.

7.3         Persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die de Bank inschakelt bij haar bedrijfsvoering of de uitvoering van bankdiensten.

 

Artikel 8 - Beeld- en geluidopnamen

8.1         De Bank mag binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving (beeld- en geluid)opnamen maken ten behoeve van doeleinden zoals een goede bedrijfsvoering, bewijslevering, criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking.

8.2         Als de cliënt nakoming door de Bank verlangt van een verplichting tot afgifte van een kopie of transscriptie van een opname, moet hij eerst de relevante specificaties opgeven zoals de relevante datum, tijdstip en locatie. De eventuele met de afgifte gemoeide kosten zijn voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 9 - Rekeningen ten name van meerdere beschikkingsbevoegden

9.1         Met betrekking tot gezamenlijke rekeningen, geopend ten name van twee of meer personen, zal, eenieder van de personen bevoegd zijn om geheel onafhankelijk over de rekening te beschikken.

Alle handelingen, instructies, overboekingen of afschrijvingen die door één of meer rekeninghouders zijn verricht ten laste van die rekeningen, zullen verbindend zijn voor alle personen gerechtigd tot de rekening, en al die personen zullen tegenover de Bank hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk zijn, tenzij en voorzover met de Bank schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2         Ingeval een rekening, inclusief een gezamenlijke rekening, ten name van een vennootschap, geen naamloze vennootschap zijnde, is geopend, zal iedere vennoot ten opzichte van de Bank, ook al mocht diens bevoegdheid, respectievelijk zijn aansprakelijkheid, bij vennootschappelijk contract beperkt zijn, ten volle gerechtigd zijn over de rekening te beschikken, respectievelijk zullen alle vennoten voor de handelingen van één of meer hunner met de Bank hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk zijn, en zal een eventuele beperking als vorenbedoeld niet tegenover de Bank gelden, tenzij en voor zover met de Bank schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3         Indien een rekening wordt geopend ten name van een comité of een andere groep van personen, die een vereniging vormen, welke geen rechtspersoon is, zijn degenen, die blijkens de handtekeningkaart over de rekening mogen beschikken, hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. Zij kunnen zich met schriftelijk goedvinden van de Bank doen vervangen door anderen, maar blijven alsdan aansprakelijk voor de verplichtingen, die ten tijde van hun vervanging jegens de Bank mochten bestaan.

 

Artikel 10 -Cliënt met meerdere rekeningen

10.1       De hoofden der rekeningen luiden overeenkomstig de wensen die de cliënt dienaangaande heeft kenbaar gemaakt, tenzij de Bank daartegen bezwaar heeft. De Bank is bevoegd, onder kennisgeving aan de cliënt zijn rekening in verschillende rekeningen met door haar vast te stellen hoofden te splitsen, indien zij zulks wenselijk acht.

10.2       Indien de cliënt bij de Bank meer dan één geldrekening houdt, worden die rekeningen behandeld als waren zij van verschillende personen behoudens de bevoegdheid van de Bank om deze wanneer het haar goeddunkt, als één rekening te beschouwen - ongeacht de valuta waarin en de voorwaarden waaronder zij worden gevoerd - en de saldi met elkaar te verrekenen. De verrekening vindt in deze gevallen plaats tegen de waarde per de dag van verrekening.

 

Artikel 11 - Verrekeningsrecht/stornorecht

11.1      De Bank is steeds bevoegd om hetgeen zij, al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de cliënt te vorderen heeft, te verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van de cliënt op de Bank, ongeacht de valuta waarin die vorderingen luiden. Verrekening vindt plaats tegen de koers van de dag van verrekening.

11.2      Indien echter de vordering van de Bank op de cliënt of de tegenvordering van de cliënt op de Bank nog niet opeisbaar is, zal de bank van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik maken, tenzij op de tegenvordering van de cliënt beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht,

daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de cliënt zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt.

11.3      De Bank zal de cliënt zo mogelijk tevoren in kennis stellen van het gebruik maken van haar verrekeningsbevoegdheid.

11.4      Onverminderd het vorenstaande geldt dat de Bank bevoegd en gerechtigd is om in geval van vergissingen, foutieve en/of onterechte boekingen zoals - doch niet beperkt tot- die betreffende onverschuldigde betaling, voormelde vergissingen en/of boekingen te corrigeren zonder dat de Bank voor die correctie de toestemming of medewerking van de cliënt behoeft.

 

Artikel 12 - Rekeningen in vreemde valuta

Ten aanzien van rekeningen in vreemde valuta, die een debetsaldo vertonen, is een eventueel koersverlies voor rekening van de cliënt in dier voege, dat bij een daling van de door de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten of de Nederlandsche Bank voor Bonaire vastgestelde verkoopkoers van de betreffende valuta, de Bank gemachtigd is op ieder door haar gewenst tijdstip de rekening van de cliënt te belasten met het koersverlies dat is ontstaan als gevolg van deze daling.

 

Artikel 13 - Effecten en waardepapieren

13.1       Effecten en andere waarden van de cliënt die ten name van de Bank ten behoeve van de cliënt

onder derden berusten, verblijven daar voor rekening en risico van de cliënt. De Bank, is te allen tijde gerechtigd om ter voldoening aan haar verplichting tot afgifte van deze waarden aan de cliënt te volstaan met aan de bedoelde derde(n) opdracht te geven die waarden ter beschikking van de cliënt te stellen, of haar desbetreffende rechten jegens hen aan de cliënt over te dragen.

13.2       De ten behoeve van de cliënt bij derden ten name van de Bank gedeponeerde effecten en andere waarden maken deel uit van de in totaal op de algemene rekening der Bank bij die derden gedeponeerde waarden. De cliënt deelt naar evenredigheid en pondspondsgewijs in alle risico's daarvan.

13.3       Effectenorders worden door de Bank doorlopend genoteerd gehouden. Voordat de Bank een order in aandelenopties kan uitvoeren, dient de cliënt eerst een optieovereenkomst getekend te hebben.

13.4       Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat zulks wel zal geschieden, verantwoordt de Bank aan cliënten geen nummer van effecten, met uitzondering van die welke kunnen uitloten,

13.5       De Bank is bevoegd alle opdrachten tot aan- en verkoop van vreemde waarden, effecten, coupons, handelspapier, alsmede tot uitzetting of opneming van gelden tegen onderpand van effecten uit te voeren te harer keuze, met zichzelf of met derden als wederpartij.

13.6       De Bank is niet aansprakelijk voor de gebreken van waardepapieren, die zij voor de cliënt onder zich heeft of zal krijgen, of voor de juistheid van het daarin vermelde.

 

Artikel 14 - Uitvoering opdrachten

14.1      De Bank staat in voor de juiste uitvoering binnen een redelijke termijn van correct gegeven opdrachten. Tekortkomingen in de uitvoering van dergelijke opdrachten verplichten de Bank om aan de cliënt de daardoor geleden schade te vergoeden, zulks tot een maximum van vijfhonderd gulden per opdracht, onverminderd het bepaalde in de tweede alinea van artikel 31 en onverminderd de verplichting van de Bank om, behoudens andersluidende afspraken, er zorg voor te dragen dat die opdrachten alsnog juist en zonder verdere kosten worden uitgevoerd.

14.2      De Bank zal op vorenbedoeld maximum van vijfhonderd gulden geen beroep doen, indien de redelijkheid en billijkheid in een concreet geval meebrengen dat dit beroep buiten toepassing dient te blijven.

14.3      Wenst de cliënt dat opdrachten tegen of op een bepaalde datum worden uitgevoerd, dan dient een dergelijke uitvoering uitdrukkelijk met de Bank te worden overeengekomen. Het hiervoor bepaalde doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Bank om opdrachten niet uit te voeren indien de stand van de rekening die uitvoering niet toelaat of indien die uitvoering wordt belemmerd door beslaglegging ten laste van de cliënt of andere vergelijkbare omstandigheden.

 

Artikel 15- Gebruik van internet en andere communicatiemiddelen

15.1       De cliënt is verplicht in het verkeer met de Bank zorgvuldig en veilig om te gaan met het gebruik van internet, fax, e-mail, post of andere communicatiemiddelen.

15.2       Het risico van misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van opdrachten en mededelingen bij het gebruik van post, telefoon, telegraaf, telex of welk communicatiemiddel dan ook in het verkeer tussen cliënten en de Bank zowel als tussen de Bank en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie van de cliënt, is voor de cliënt.

15.3       Onverminderd het voorgaande behoudt de Bank zich het recht voor, door haar ontvangen orders welke haar onduidelijk voorkomen, niet uit te voeren alvorens zij daarvan een bevestiging dan wel verduidelijking heeft ontvangen. De Bank is vrij in de keuze van het door haar te gebruiken communicatiemiddel.

15.4       Alle zendingen aan of door de Bank van of aan de cliënt of derden ten behoeve van de cliënt geschieden voor rekening en risico van de cliënt.

15.5       De Bank is niet aansprakelijk voor de door cliënten opgelopen schade uit hoofde van het niet kunnen voldoen van hun betalingsverplichtingen aan derden als gevolg van het uitvallen van het internet- en computersysteem van de Bank door cyberaanvallen van buitenaf.

 

Artikel 16 - Inschakeling van derden

16.1       De Bank is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt en bij de uitvoering van andere overeenkomsten met de cliënt gebruik te maken van de diensten van derden alsmede goederen en/of waardepapieren van de cliënt ten name van de Bank aan derden in bewaring te geven.

16.2       De Bank is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt voor diens rekening en risico gebruik te maken van de bemiddeling van derden en zij is tevens bevoegd effecten en andere waarden van de cliënt ten name van de Bank ten behoeve van de cliënt onder een derde te doen berusten.

16.3       De Bank is voorts bevoegd deze derden dekking te verschaffen voor rekening en risico van de

cliënt.

16.4       De Bank zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indien de Bank aantoont, dat zij zorgvuldig is geweest in haar keuze, is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van

die derden. Indien de cliënt in dat geval schade heeft geleden, zal de Bank hem in ieder geval zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij zijn pogingen deze schade ongedaan te maken.

 

Artikel 17- Creditering onder voorbehoud

17.1       Bij elke creditering van een ten gunste van de cliënt (te) ontvangen bedrag, geldt als voorbehoud dat de Bank dit bedrag daadwerkelijk, definitief en onvoorwaardelijk ontvangt. Als hieraan niet is voldaan, mag de Bank de creditering – zonder voorafgaande kennisgeving – door debitering van een gelijk bedrag, met terugwerkende kracht, ongedaan maken.

17.2       Indien de cliënt op guldens rekening is gecrediteerd terzake van papier in vreemde valuta dat onbetaald blijft, is de Bank bovendien bevoegd de cliënt wederom op guldens rekening te debiteren en wel voor de tegenwaarde van deze vreemde valuta naar de op dat ogenblik in Curaçao, St. Maarten of Bonaire geldende verkoopkoers afhankelijk van het recht van toepassing op de relatie met de cliënt in Curaçao, St. Maarten of Bonaire, onverminderd de bevoegdheid van de Bank om van haar regresrecht gebruik te maken.

17.3       De kosten gemaakt in verband met de ongedaanmaking komen voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 18 - Bewaar- en geheimhoudingsplicht cliënt

18.1       De cliënt dient de hem door de Bank ter hand gestelde of toegezonden middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie- en beveiligingsmiddelen, passen, pin- en toegangscodes en wachtwoorden zorgvuldig te bewaren en te behandelen. De cliënt moet met persoonlijke pin- en toegangscodes en dergelijke zorgvuldig omgaan en deze geheim houden voor andere personen. De cliënt houdt zich aan de door de Bank gegeven beveiligingsvoorschriften.

18.2       De cliënt is verplicht terstond nadat verlies of ontvreemding van een of meer van de door of namens de Bank aan de cliënt ter beschikking gestelde middelen of enige andere onregelmatigheid te zijner kennis komt, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de Bank.

18.3       Na ontvangst van een dergelijke mededeling zal de Bank trachten zoveel mogelijk benadeling van de cliënt te voorkomen. De Bank aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van opdrachten op grond van een verloren of ontvreemd of vervalst of valselijk opgemaakt middel dan wel op grond van een onrechtmatig gebruik van het middel.

18.4       De cliënt is gehouden om, indien de relatie eindigt, de ongebruikte middelen zo spoedig

mogelijk aan de Bank terug te geven.

 

Artikel 19 - Formulierengebruik

19.1      De Bank kan vorderen dat de cliënt voor alle handelingen met haar door haar vastgestelde of door haar goedgekeurde formulieren, informatiedragers en andere communicatiemiddelen gebruikt, overeenkomstig de daarvoor door de Bank gegeven aanwijzingen. Formulieren dienen door de cliënt volledig te worden ingevuld. Andere door de Bank goedgekeurde informatiedragers of communicatiemiddelen moet de cliënt overeenkomstig de aanwijzingen van de Bank gebruiken.

19.2      De Bank is bevoegd om opdrachten niet uit te voeren indien bij het geven van die opdrachten geen gebruik is gemaakt van door de Bank vastgestelde of goedgekeurde formulieren of van andere door de Bank goedgekeurde informatiedragers of communicatiemiddelen. De Bank kan verlangen dat mededelingen in een bepaalde vorm worden gedaan.

19.3      De cliënt dient de hem door de Bank ter hand gestelde of toegezonden formulieren zorgvuldig

te bewaren; hij is verplicht terstond nadat verlies of ontvreemding van een of meer dezer formulieren of enige andere onregelmatigheid te zijner kennis komt, daarvan aan de Bank schriftelijk mededeling te doen.

19.4      Tot het moment waarop de Bank deze mededeling ontvangt, zijn de gevolgen van het gebruik

van die formulieren, informatiedragers of andere communicatiemiddelen voor rekening en risico van de cliënt, tenzij de cliënt aantoont dat de Bank schuld te verwijten is.

19.5      Na ontvangst van een dergelijke mededeling zal de Bank trachten zoveel mogelijk benadeling van de cliënt te voorkomen. De Bank aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van opdrachten op grond van een verloren of ontvreemd en/of onrechtmatig gebruikt, vervalst of valselijk opgemaakt formulier. De cliënt is gehouden om, indien de relatie eindigt, de ongebruikte formulieren zo spoedig mogelijk aan de Bank terug te geven.

 

Artikel 20 - Provisies, rente, licentierechten (license fee) en andere kosten

20.1      Alle door de Bank ter zake van de relatie met de cliënt gemaakt kosten, zoals provisies, rente, porto-, zegel-, telegram- telefoon-, telex- en vertegenwoordigingskosten, kosten ingeval van (voorgenomen) uitwinning, noodzakelijk geachte taxaties, proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen begroot op 15% van de

vordering, komen ten laste van de cliënt, met uitzondering van proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien de Bank als verliezende partij tot de kosten veroordeeld wordt.

20.2      De in het vorige lid genoemde kosten, alsook de door de cliënt aan de Bank verschuldigde rentebedragen, zullen door de Bank op haar conveniërende tijdstippen aan de cliënt in rekening worden gebracht.

20.3       Bij uitvoering van opdrachten en transacties van de cliënt waarover de bank licentievergoedingen en/of heffingen en/ of andere kosten aan derden, waaronder de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, verschuldigd is, zullen deze worden doorbelast aan de cliënt.

20.4       Het percentage van de door de cliënt verschuldigde respectievelijk aan hem te vergoeden interest wordt door de Bank vastgesteld en kan door haar van tijd tot tijd worden gewijzigd.

20.5       In haar dienstverlening informeert de Bank de cliënt zo veel als redelijkerwijs mogelijk over de

hoogte van haar tarieven (provisies, rente en andere kosten). De Bank draagt er zorg voor dat informatie hierover op eenvoudige wijze verkrijgbaar is.

20.6       De Bank mag de door de cliënt aan haar verschuldigde provisies, rente en andere kosten debiteren ten laste van een rekening van de cliënt bij de Bank zonder voorafgaande kennisgeving aan de cliënt. Als door de debitering een ongeoorloofde debetstand op de rekening ontstaat, moet de cliënt die debetstand onmiddellijk aanzuiveren zonder dat daartoe een ingebrekestelling door de Bank vereist is.

 

Artikel 21 - Uitvoeringsinstructies

De cliënt dient er zorg voor te dragen dat opdrachten, opgaven en mededelingen aan de Bank duidelijk zijn en de juiste gegevens bevatten. Opdrachten tot overboeking voert de Bank uit op basis van het door de cliënt opgegeven rekeningnummer en zij is niet gehouden de juistheid van de in de opdracht vermelde gegevens te verifiëren.

Artikel 22 - Bewijskracht en bewaartermijn bankadministratie

Ten aanzien van hetgeen de cliënt te eniger tijd aan de Bank verschuldigd is of van haar te vorderen heeft, strekt een getekend uittreksel uit de administratie van de Bank tot volledig bewijs, behoudens door de cliënt geleverd tegenbewijs. De Bank hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 23 - Controle van door de Bank verschafte gegevens en uitgevoerde opdrachten

23.1      De cliënt is verplicht de hem door de Bank toegezonden of ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, saldo opgaven, fondsenstaten, coupons, opgaven van wijzigingen in fondsen en andere waarden, of andere gegevens van de Bank zo spoedig mogelijk na ontvangst te verifiëren. Als de Bank aan de cliënt dergelijke berichten elektronisch ter beschikking stelt, moet de cliënt de gegevens zo spoedig mogelijk controleren nadat zij aan hem ter beschikking zijn gesteld. Als

datum van verzending of terbeschikkingstelling geldt de datum van verzending of terbeschikkingstelling zoals die blijkt uit kopieën, verzendlijsten of anderszins uit de administratie van de Bank.

23.2.     De cliënt dient zo spoedig mogelijk te controleren of de Bank door of namens hem gegeven opdrachten juist en volledig heeft uitgevoerd. Als de cliënt geen bericht van de Bank ontvangt, terwijl hij weet of zou moeten weten dat hij een bericht van de Bank kan verwachten, stelt hij de Bank daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.

23.3      Als de cliënt een onjuistheid of onvolledigheid constateert, dient de cliënt de Bank daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen en alle redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van (verdere) schade en/of aan herstel van de gemaakte vergissing mede te werken. Als de Bank constateert dat zij een fout of vergissing heeft gemaakt, herstelt zij die zo spoedig mogelijk. De Bank stelt de cliënt

zo spoedig mogelijk in kennis van de geconstateerde fout of vergissing.

23.4       De Bank is bevoegd een fout of vergissing zonder instemming van de cliënt te herstellen en om een onterechte boeking ongedaan te maken. De Bank is bevoegd om de creditering van een rekening van de cliënt ingevolge een door een beschikkingsonbevoegde of handelingsonbekwame persoon gegeven opdracht ongedaan te maken.

23.5       Als de cliënt een kopie vraagt van al eerder door de Bank aan hem verstrekte gegevens, zal de Bank die binnen redelijke termijn en tegen vergoeding van door de Bank te maken redelijke kosten aan de cliënt verschaffen, tenzij de Bank de gegevens niet meer heeft of de Bank een redelijke grond heeft om niet aan het verzoek te voldoen.

 

Artikel 24 - Goedkeuring opgaven Bank

Indien betwisting door de cliënt van de inhoud van de door of namens de Bank aan hem gezonden of ter beschikking gestelde bevestigingen, rekeningafschriften, nota`s, andere opgaven of andere gegevens

van de Bank aan de cliënt, niet schriftelijk heeft plaats gevonden binnen dertig dagen nadat die

gegevens door of namens de Bank aan de cliënt ter beschikking zijn gesteld dan wel redelijkerwijze geacht kan worden door de cliënt te zijn ontvangen, geldt de inhoud van die gegevens in elk geval als door de cliënt te zijn goedgekeurd, en kan derhalve de cliënt de Bank niet meer aansprakelijk houden voor de gevolgen van onjuiste boekingen.

Artikel 25 - Naam en adres van de cliënt

25.1       De cliënt is verplicht aan de Bank schriftelijk opgave te doen van het fysieke adres en het e-mail adres waaraan alle voor de cliënt bestemde documenten en/of informatie kunnen/kan worden gezonden. Wijzigingen in het naams- en adreswijzigingen moeten onverwijld schriftelijk aan de Bank worden opgegeven.

25.2       De Bank is bevoegd het laatste haar bekende adres te beschouwen als gekozen woonplaats van

de cliënt voor alles wat zijn verhouding met de Bank betreft en aan welk adres mitsdien alle voor hem

bestemde documenten en/of informatie en exploten kunnen worden bezorgd respectievelijk uitgebracht.

25.3       De cliënt die geen bij de Bank bekend adres heeft, wordt geacht domicilie te hebben gekozen bij het hoofdkantoor van de Bank te Curaçao.

25.4       Alle door de Bank verzonden documenten en/of informatie naar de in de voorgaande drie leden vermelde adressen, worden geacht door de cliënt te zijn ontvangen.

 

Artikel 26 - Pandrecht

26.1      Door het van toepassing worden van deze algemene bankvoorwaarden heeft de cliënt:

a. zich verbonden de volgende goederen met inbegrip van de daarbij behorende nevenrechten aan de bank te verpanden tot zekerheid van al hetgeen de bank op enig moment, uit welken hoofde ook, van hem te vorderen heeft of verkrijgt:

i. alle (geld)vorderingen die de cliënt, uit welken hoofde ook, op de bank heeft of verkrijgt;

ii. alle zaken, waardepapieren, effecten en andere financiële instrumenten die de bank of een derde voor haar, uit welken hoofde ook, van of voor de cliënt onder zich heeft of verkrijgt;

iii. alle aandelen in verzameldepots die de bank onder haar beheer heeft of verkrijgt;

iv. alle goederen die in de plaats van de goederen onder i, ii,of iii (zullen) treden;

b. voor zover rechtens mogelijk, de sub a bedoelde goederen aan de bank in pand gegeven; c. de bank

onherroepelijk volmacht gegeven, met het recht van substitutie, om die goederen namens de cliënt, eventueel steeds herhaald, aan zichzelf te verpanden, en alles te doen wat dienstig is voor de verpanding.

26.2      De cliënt staat er voor in dat hij tot de verpanding bevoegd is en dat de desbetreffende goederen vrij (zullen) zijn van rechten en aanspraken van anderen dan de bank.

26.3      De bank zal de verpande goederen, als de cliënt daarover wil beschikken, vrijgeven indien de

waarde van de daarna resterende verpande goederen voldoende dekking biedt voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de cliënt te vorderen heeft of zal krijgen. De bank mag pas tot uitwinning van het verpande overgaan als zij een opeisbare vordering heeft op de cliënt en de cliënt met de nakoming daarvan in verzuim is. De bank zal niet meer van het verpande uitwinnen dan nodig is voor de voldoening van de schuld van de cliënt. Nadat de bank van haar uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal zij de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 27 - Onmiddellijke opeisbaarheid

27.1       Al hetgeen de cliënt aan de Bank verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal - tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel enige wetsbepaling inachtneming van een termijn voorschrijft- te allen tijde terstond opeisbaar zijn.

27.2       Evenzeer zal elk krediet onmiddellijk opeisbaar worden, ook al is een aflossing- of opzeggingstermijn overeengekomen dan wel een bepaalde vervaldatum gesteld, en wel in de volgende gevallen:  (a) indien de voorwaarden waaronder het krediet verleend is, door de cliënt niet worden nageleefd; (b) indien de cliënt in staat van faillissement verklaard wordt, surseance van betaling aanvraagt; (c) indien beslag gelegd wordt op goederen of gelden van de cliënt; (d) indien de cliënt een rechtspersoon is, ingeval van liquidatie of ontbinding, en indien de cliënt een natuurlijke persoon is, bij diens overlijden of ondercuratelestelling; (e) indien een der onder b, c en d vermelde omstandigheden zich voordoet met betrekking tot een borg van de cliënt; (f ) indien blijkt, dat de cliënt de Bank onjuiste gegevens heeft verstrekt ter verkrijging of verlenging van krediet.

27.3       De cliënt is verplicht op eerste aanvraag gevolg te geven aan de vordering van de Bank tot voldoening van het verschuldigde, geheel of gedeeltelijk, al naar gelang de Bank zulks vordert.

27.4       De cliënt is voorts gehouden, op eerste aanvraag van de Bank, ten genoegen van de Bank, in de door de Bank gewenste vorm en omvang zekerheden te stellen of gestelde zekerheden aan te vullen. Deze zekerheden dienen steeds zodanig te zijn, en daartoe zo nodig door de cliënt ten genoegen van de Bank te worden vervangen en/of aangevuld, dat de Bank gelet op het risicoprofiel van de cliënt, de dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere voor de Bank relevante factoren, doorlopend voldoende zekerheid hebben en zullen hebben. De Bank zal op verzoek van de cliënt de reden van die zekerheidstelling, of de vervanging of aanvulling daarvan, meedelen. De omvang van de gevraagde zekerheden moet in een redelijke verhouding staan tot de verplichtingen van de cliënt.

27.5       Indien door de cliënt aan deze aanvraag geen gevolg wordt gegeven, alsmede indien de cliënt in enig ander opzicht niet aan zijn verplichtingen jegens de Bank - uit welken hoofde dan ook - voldoet, is

de Bank gerechtigd naar haar keuze alle zekerheden of aan gedeelte daarvan zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling te realiseren op het tijdstip en op de wijze die haar wenselijk voorkomen, teneinde uit de opbrengst het aan de Bank verschuldigde met rente en kosten te verhalen.

 

Artikel 28 - Verrekening

28.1       De Bank mag altijd hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de cliënt te

vorderen heeft, verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van de cliënt op de Bank, ongeacht de valuta waarin de vorderingen en tegenvorderingen luiden.

28.2       In het geval de vordering van de Bank op de cliënt of de tegenvordering van de cliënt op de Bank nog niet opeisbaar is, maakt de Bank – als de vordering van de Bank en de tegenvordering van de cliënt in dezelfde valuta luiden – van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik tenzij op de tegenvordering beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt recht wordt gevestigd, de cliënt zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt, de cliënt failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt of een andere insolventieregeling of een wettelijke schuldsanering op de cliënt van toepassing wordt.

28.3       Vorderingen in vreemde valuta worden verrekend tegen de koers van de dag van verrekening.

28.4       De Bank stelt de cliënt zo mogelijk voorafgaand aan de verrekening daarvan in kennis.

 

Artikel 29 - Opzegging van de relatie

Zowel de cliënt als de Bank zijn te allen tijde bevoegd schriftelijk de relatie geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Termijnen zullen hierbij niet in acht behoeven te worden genomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel de aard van de transactie medebrengt dat zulks wel geschiedt. De positie wordt alsdan zo spoedig mogelijk afgewikkeld. Tijdens de afwikkeling blijven deze algemene bankvoorwaarden en de op de individuele overeenkomsten toepasselijke specifieke voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 30 - Overlijden cliënt

30.1       De Bank moet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld van het overlijden van de cliënt. Zolang de Bank niet op deze wijze in kennis is gesteld van het overlijden van de cliënt, mag zij door of namens hem gegeven opdrachten (blijven) uitvoeren. De Bank mag opdrachten die aan haar zijn gegeven voordat of kort nadat de Bank in kennis is gesteld van het overlijden van een cliënt rechtsgeldig (blijven) uitvoeren als zij die uitvoering redelijkerwijs niet kan voorkomen.

30.2       Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Bank bij overlijden van de cliënt gerechtigd het saldo van diens rekening, zomede hetgeen de Bank verder voor die cliënt onder zich mocht hebben, met bevrijdende werking af te dragen aan degene of diegenen die in een door een notaris in de gebruikelijke vorm afgegeven verklaring van erfrecht worden genoemd als erfgenaam of erfgenamen [dan wel] als executeur testamentair met de macht van inbezitneming als zodanig door een notaris is aangewezen.

30.3       De rekeninghouders van een gezamenlijke rekening bepalen wie van hen gerechtigd is, en in welke mate, tot de batige saldo’s van de gezamenlijke rekening, mocht één van hen komen te overlijden. Deze beslissing is als zodanig niet van belang voor de Bank.

30.4       De bank is niet verplicht opnieuw informatie te verschaffen over handelingen en transacties die

zijn verricht vóór het moment van het overlijden van de cliënt.

 

Artikel 31 -Aansprakelijkheid van de Bank

De Bank is aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens de cliënt te wijten is aan haar schuld of krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet, is de Bank in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van de Bank het gevolg is van:

i.            internationale conflicten;

ii.           gewelddadige of gewapende acties, danwel ernstige bedreiging met zulke acties;

maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid;

iii.          maatregelen van een toezichthoudende instantie;

iv.          boycotacties;

v.           arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel;

vi.          capaciteitsproblemen met en/of storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de Bank of van derden.

 

Indien zich een omstandigheid als bedoeld in de vorige alinea voordoet, zal de Bank - ten einde daaruit voor de cliënt voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken - die maatregelen treffen die in redelijkheid van haar gevergd kunnen worden.

 

Artikel 32- Partiële nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene bankvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene bankvoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

 

Artikel 33- Toepasselijk recht

Op de betrekkingen tussen de cliënt en de Bank in het land Curaçao, in het land St. Maarten of het Openbaar Lichaam Bonaire is respectievelijk het recht van het land Curaçao, het land St. Maarten of van het Openbaar Lichaam Bonaire van toepassing.

 

Artikel 34 - Klachten en geschillen

34.1       Als de cliënt niet tevreden is over de dienstverlening van de Bank, dient hij zich eerst te wenden tot de Bank met inachtneming van de bij de Bank daarvoor geldende procedure.

34.2       Geschillen tussen de cliënt en de Bank in het land Curaçao, in het land Sint Maarten of het Openbaar Lichaam Bonaire worden berecht door de bevoegde rechter naar het recht van het land Curaçao, het land St. Maarten of het Openbaar Lichaam Bonaire, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 35- Afwijking van de Algemene Voorwaarden

Beroep op een overeengekomen afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden gedaan, indien een zodanige afwijking schriftelijk tussen de Bank en de cliënt is vastgelegd.

 

Artikel 36 - Kennisgeving en terhandstelling van de Algemene Voorwaarden

36.1      De tekst van deze Algemene Voorwaarden en van de wijzigingen die de Bank daarin mocht aanbrengen ligt te allen tijde ter inzage bij de kantoren van de Bank en staat eveneens op de website van de Bank.

36.2      Voorts is de Bank steeds bereid de cliënt op diens aanvraag een exemplaar van de geldende

tekst toe te zenden. Wijzigingen die de Bank in deze Algemene Voorwaarden mocht aanbrengen worden geacht door de cliënt te zijn aanvaard, tenzij hij -  binnen vier weken nadat de wijzigingen hem zijn medegedeeld - zijn bezwaren daartegen aan de Bank heeft kenbaar gemaakt.

36.3       Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zullen de cliënt in zijn betrekkingen met de Bank in het land Curaçao, in het land St. Maarten of het Openbaar Lichaam Bonaire eveneens verbinden een maand nadat zij door de Bank gedeponeerd zijn bij de Griffier van het Gerecht zittingsplaats van het land Curaçao, zittingsplaats van het land St. Maarten en zittingsplaats van het Openbaar Lichaam Bonaire en/of de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao, St. Maarten en Bonaire.

36.4       Deze (herziene) Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van juli 2019.